POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.tugramy.pl (dalej jako “Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest KSK Company Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367038, z siedzibą w Warszawie.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest KSK Company Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367038, z siedzibą w Warszawie. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: iod@tugramy.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

podjęcia działań związanych z założeniem konta, tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta oraz takich jak: tworzenie wydarzeń, zapisywanie się na wydarzenia;

w celu realizacji usług oraz informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania oraz koniecznych czynnościach, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojego adresu email;

w celu świadczenia usług takich jak: przeglądanie stron www Serwisu, wyszukiwanie wydarzeń, tworzenia nowych wydarzeń, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w serwisie, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy założeniu Konta lub podane w profilu oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

w celu marketingu naszych Towarów i Usług, jak również Usług naszych partnerów, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie internetowym, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies;

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

trwania umowy o świadczenie usług przez KSK Company Sp. z o.o., a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy;

prowadzenia działań marketingowych przez KSK Company Sp. z o.o. albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z klientami, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów,

podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla KSK Company Sp. z o.o.

Przekazywanie danych do Państw Trzecich
Twoje dane mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.:

do Stanów Zjednoczonych, gdzie korzystamy z narzędzi do analityki ruchu w Aplikacji oraz powiadomień na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

Będziesz miał/a prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.
Prawa osób których dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych;

żądania sprostowania swoich danych osobowych;

żądania usunięcia swoich danych osobowych;

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

żądania przenoszenia danych osobowych.

Zgodę na wykorzystywanie plików cookies możesz w każdym czasie wycofać poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.