REGULAMIN

W celu korzystania z usług świadczonych przez spółkę KSK Company spółka z ograniczoną odpowiedzialności w postaci aplikacji Tugramy niezbędna jest akceptacja poniższego regulaminu.

KSK Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa polskiego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367038, z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej KSK).

KSK w swojej aplikacji Tugramy (zwanej dalej „aplikacją", "Tugramy") oferuje usługi, które pomagają użytkownikom rozwijać swoje pasje sportowe i dzielić się nimi z innymi.

Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem aplikacji Tugramy jest KSK Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

2. Osoby korzystające z aplikacji (zwane dalej „użytkownikami") mogą korzystać z usług aplikacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

3. Korzystanie z aplikacji jest nieodpłatne;

4. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, iż ewentualnie podane przez nich dane osobowe w związku z korzystaniem z aplikacji będą lub mogą być widoczne dla innych użytkowników;

5. Użytkownicy są uprawnieni do tego, aby w każdej chwili zrezygnować z korzystania z aplikacji, jak również w każdej chwili przeglądać i zmieniać dane osobowe podane w trakcie korzystania z aplikacji;

6. Uprawnionymi do korzystania z aplikacji są zarówno osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności fizycznych jak i osoby fizyczne ograniczone w tej zdolności lub w ogóle jej nie posiadające;

7. Osoby fizyczne ograniczone w zdolności do czynności prawnych i nieposiadające zdolności do czynności prawnych są uprawnione do korzystania z aplikacji po uprzednim oświadczeniu o zgodzie przedstawiciela ustawowego, kuratora lub opiekuna;

8. Korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji wymaga zarejestrowania się i akceptacji niniejszego regulaminu;

9. Rejestracja użytkownika w aplikacji odbywa się na czas nieoznaczony. Ewentualne wyrejestrowanie się odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

Bezpieczeństwo

1. Bezpieczeństwo Ogólne

W ramach procedur zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania aplikacji, użytkownik aplikacji zobowiązuje się do:

1.Niewysyłania informacji handlowych (np. spam) innym użytkownikom bez wyrażenia przez nich wyraźnej zgody;

2.Niezabiegania o dane innych użytkowników niezbędne do zalogowania się na ich konta w aplikacji ani w żaden inny sposób uzyskiwania tych danych;

3.Niekierowania ani w jakikolwiek inny sposób uczestniczenia w czynach będących czynami nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, organizowanych lub mających być zorganizowanych, sprzecznie z niniejszym regulaminem, w ramach aplikacji;

4.Nierozprzestrzeniania wirusów i innego szkodliwego oprogramowania;

5.Niezbierania informacji o innych użytkownikach aplikacji, w tym przy użyciu specjalnego oprogramowania (np. roboty, pająki);

6.Niezamieszczania i niepropagowania treści niezgodnych z prawem, takich jak np. pornograficzne, faszystowskie, nazistowskie, namawiające do przestępstwa lub grożące jego popełnieniem i in.;

7.Nieorganizowania jakichkolwiek konkursów, loterii, zawodów itp. bez wyraźnej zgody KSK udzielonej w na 14 dni przed faktycznym rozpoczęciem jednej z w/w aktywności;

8.Niewprowadzania żadnego oprogramowania ani niepodejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie aplikacji;

9.Nienamawiania kogokolwiek do naruszenia niniejszego Regulaminu.

2. Bezpieczeństwo dotyczące danych osobowych i rejestracji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dotyczącego danych osobowych i rejestracji, użytkownik zobowiązuje się do:

1. Podawania danych dotyczących własnej osoby zgodnie z rzeczywistością;

2. Nieujawniania komukolwiek hasła do swojego lub cudzego konta lub podejmowania innych czynności mogących prowadzić do udostępnienia osobie trzeciej danego konta bez wyraźnej zgody jego użytkownika;

3. Nietworzenia więcej niż jednego konta na aplikacji dla swojej osoby;

4. Nietworzenia konta dla innego podmiotu;

KSK zastrzega sobie prawo do:

1. Usunięcia lub zmiany nazwy użytkownika konta w przypadkach znajdujących uzasadnienie w przepisach prawa, prawach i obowiązkach innych podmiotów (np. naruszenia firmy, nazwy, znaku towarowego);

2. Usunięcia konta bez zawiadamiania użytkownika, jeżeli zostało ono utworzone lub funkcjonuje wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3. Bezpieczeństwo dotyczące innych użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do:

1.Niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych użytkowników aplikacji, jak i pozostałych podmiotów, w związku z użytkowaniem aplikacji;

2.Uzyskania zgody każdego z użytkowników, których dane użytkownik będzie zbierał, po uprzednim przedstawieniu celu i zakresu przedmiotowych danych.

KSK zastrzega sobie prawo do:

1. Usuwania treści lub informacji zamieszczanych przez użytkowników, jeżeli okażą się one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa;

2. W razie kilkukrotnego uchybienia postanowieniom niniejszego regulaminu lub przepisom obowiązującego prawa, prawo do usunięcia konta użytkownika z aplikacji.

Wyłączenie odpowiedzialności

1.KSK nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w związku z korzystaniem z aplikacji;

2.KSK nie odpowiada w szczególności za jakąkolwiek szkodę wynikłą w związku ze złożeniem przez użytkownika aplikacji oświadczenia woli lub wiedzy podczas korzystania z aplikacji w tym szkody wynikłej wskutek nieobecności użytkownika na danym wydarzeniu, podczas gdy uprzednio taka obecność została przez w/w użytkownika potwierdzona;

3.KSK nie odpowiada za niezgodne z prawem wykorzystanie przez użytkowników, w związku z korzystaniem z aplikacji, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa;

4.KSK nie odpowiada za działanie użytkowników aplikacji w związku z korzystaniem z niej, na podstawie, której u siebie samej, u innych użytkowników lub podmiotów trzecich wystąpiła jakakolwiek szkoda, majątkowa lub niemajątkowa, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń;

5.KSK nie ponosi odpowiedzialności za ujawnione treści, do których dostęp uzyskali inni użytkownicy i podmioty trzecie, a które zostały dobrowolnie ujawnione w aplikacji przez użytkowników;

6.KSK zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług za pomocą aplikacji w każdym czasie i w każdym zakresie.

7.Organizatorem wydarzeń jest ich autor.

8.KSK, za pomocą Aplikacji, daje Użytkownikom możliwość tworzenia wydarzeń, jednak KSK nie jest ich organizatorem i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

Uprawnienia KSK

1. KSK ma prawo do posługiwania się danymi identyfikującymi Użytkownika, nazwą aplikacji, jej opisem, elementami graficznymi i innymi identyfikującymi Aplikację w celach propagowania aplikacji.

2. Uprawnienie określone w powyższym ustępie dotyczy możliwości publikowania wskazanych powyżej danych w komunikatach prasowych, używania ich w ramach akcji promocyjnych prowadzonych wewnątrz aplikacji jak również w całej sieci Internet.

3. KSK ma prawo do emisji swoich treści reklamowych w oknie Aplikacji.

4. KSK ma prawo do natychmiastowego usunięcia Aplikacji Użytkownika w dowolnym momencie.

5. KSK ma prawo w każdym momencie, z przyczyn niezależnych od Użytkownika zawiesić lub całkowicie wykluczyć możliwość świadczenia usługi Aplikacji oraz zmienić Regulamin.

Uprawnienia Użytkowników

Użytkownik ma prawo:

1. posiadania własnego Konta w aplikacji;

2. zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/filmów itp;

3. przeglądania kont innych użytkowników;

4. wysyłania wiadomości prywatnych oraz komentowania Profili i zdjęć;

5. wypowiadania się w grupach, na czacie i na forum aplikacji;

6. brania udziałów w konkursach/rankingach organizowanych przez KSK w ramach aplikacji;

7. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnej chwili do rezygnacji z usług oferowanych przez aplikację poprzez likwidację swojego konta.

Reklama

1. Ustanowienie reklamy w związku z korzystaniem z aplikacji jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody KSK najpóźniej na 14 dni przed terminem opublikowania reklamy w aplikacji;

2. W celu wystąpienia o udzielenie zgody użytkownik powinien przedstawić KSK projekt reklamy wraz z jej specyfikacją, celem dokonania szczegółowych ustaleń umieszczenia reklamy;

3. Jeżeli umieszczenie reklamy ma nastąpić na rzecz podmiotu trzeciego, użytkownik musi przedstawić stosowne zezwolenie tego podmiotu;

4. Podmioty trzecie mogą umieszczać reklamy w aplikacji na warunkach indywidualnie uzgodnionych z KSK.

Prawa autorskie i własność intelektualna

1. Wszelka treść strony, w tym tekst, fotografie, grafika komputerowa, animacje komputerowe, kod strony, na której znajduje się aplikacja i inne elementy, które nie zostały wprowadzone do aplikacji przez użytkowników, stanowi własność intelektualną, co do której KSK jest uprawnione lub wyłącznie uprawnione do wykorzystywania.

2. Wszelkie wykorzystanie przez użytkowników lub podmioty trzecie w/w treści strony bez wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego według przepisów prawa do dysponowania treścią, jest zabronione i będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie przepisów o prawie autorskim, prawie własności intelektualnej, przepisów kodeksy cywilnego i innych odpowiednich obowiązujących przepisów prawa.

3. Poprzez umieszczenie danej treści w systemie aplikacji użytkownik oświadcza dorozumianie, iż jest uprawniony do wykorzystywania danej treści w formie i zakresie w jakiej to uczynił. Ryzyko i odpowiedzialność zaniedbania w tej materii ponosi użytkownik.

Dane zbierane przez aplikację

Odwiedzając stronę/logując się jako użytkownik, aplikacja zbiera następujące dane użytkownika:

1. E-mail - przy rejestracji użytkownika

2. Hasło - przy rejestracji użytkownika

3. Imię i nazwisko - przy edycji profilu (dobrowolnie)

4. Data urodzenia - przy edycji profilu (dobrowolnie)

5. Płeć - przy edycji profilu (dobrowolnie)

6. Lokalizacja - przy edycji profilu (dobrowolnie)

7. Dyscypliny - przy edycji profilu (dobrowolnie)

Definicje

1. Aplikacja — całość środowiska aplikacji Tugramy, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami;

2. Dane — informacje z danego zakresu lub o danym podmiocie trzecim lub użytkowniku;

3. Konto użytkownika - dostępne dla danego Użytkownika aplikacji po rozpoczęciu korzystania, a następnie każdorazowo po zalogowaniu, miejsce, za pośrednictwem którego Użytkownik aplikacji wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z korzystaniem z aplikacji;

4. Podmiot trzeci — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nie będąca użytkownikiem;

5. Regulamin — zespół postanowień, jakie użytkownik musi zaakceptować w całości chcąc korzystać z aplikacji, stanowiący całość postanowień między użytkownikiem a KSK w kwestii korzystania z aplikacji;

6. Wykorzystanie lub używanie — użytkowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, zmienianie, modyfikowanie, przerabianie, tłumaczenie, wykonywanie, dorabianie;

7. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się i posiada konto w aplikacji;

Przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem aplikacji jest:

KSK Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 96/30 01-234 Warszawa Polska

Wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane przez KSK na serwerach znajdujących się w obrębie Unii Europejskiej.

Polityka Prywatności

1.Treść polityki prywatności znajduje się pod adresem https://tugramy.pl/privacyPolicy

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z aplikacji będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby KSK;

2. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w pkt. 1 jest prawo polskie;

3. KSK zastrzega sobie zmianę niniejszego regulaminu w każdym momencie;

4. KSK nie udziela żadnej gwarancji, iż wszystkie elementy aplikacji będą działać w każdym czasie i w każdym zakresie;

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu mechanizmów związanych z aplikacją;

6. KSK nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet;

7. Niniejszy regulamin staje się obowiązujący dla użytkownika w momencie wprowadzenia oświadczenia woli użytkownika o jego akceptacji do systemu informatycznego i przystąpienia do używania aplikacji;

8. Jeżeli jakakolwiek część postanowień regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy;

9. Niniejszy regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między KSK a użytkownikami;

10. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i godzi się przestrzegać zapisów regulaminu.